Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovníček pojmů


Ztrácíte se v pojmech, na které narážíte při hledání toho správného pojištění, nebo se kterými se setkáváte v pojistných smlouvách? Připravili jsme pro Vás slovník pojmů v pojišťovnictví, který vám pomůže se v užívané terminologii zorientovat.


 • Alokované mimořádné pojistné: Část mimořádného pojistného po odpočtu poplatků, která navyšuje rezervu pojištění vytvořenou na základě zaplacení mimořádného pojistného.
 • Bezeškodný průběh pojištění: Rozumí se ta skutečnost, že v rozhodném období nenastala žádná pojistná událost nebo, že pojistná událost v rozhodném období sice nastala, ale pojistitel s takovou pojistnou událostí podle podmínek stanovených pojistnou smlouvou nespojuje žádné negativní důsledky pro hodnocení bezeškodního průběhu pojištění.
 • Bonus: Sleva (bonus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (příznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení bonusu.
 • Cargo: Pojištění přepravy.
 • Cena časová (časová hodnota) : Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
 • Čekací doba: Doba po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.
 • Četnost placení: Smluvně sjednaný inverval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, jednorázově).
 • Disponibilní složka pojistného: Vytváří se na základě úhrad mimořádného pojistného. S touto částí pojistného může pojistník v průběhu pojištění disponovat dle zásad uvedených v pojistných podmínkách. Konkrétní výše disponibilní složky pojistného se k danému časovému okamžiku stanoví jako součet celkem zaplaceného mimořádného pojistného a podílu na okamžiku stanoví jako součet celkem zaplaceného mimořádného pojistného a podílu na zisku k tomuto okamžiku přiznaného na základě zaplacení mimořádného pojistného snížený o již provedené výběry z disponibilní složky pojistného.
 • Dlužné pojistné: Pojistné, které nebylo uhrazeno řádně a včas. 
 • Dodatečné běžné pojistné: Pojistné, o které bylo běžné pojistné navýšeno při změně pojištění.
 • Dožití: Pojistné nebezpečí v pojištění osob spočívající v dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
 • Havarijní stav: Situace, kdy bezprostředně hrozí, již došlo ke vzniku škody nebo bezprostředně hrozí zvětšení již nastalé škody na předmětu pojištění v důsledku nepředvídatelného nebo neočekávatelného působení pojistného nebezpečí nebo v důsledku jiné skutečnosti neovlitelné lidským jednáním. 
 • Kapitálová hodnota pojištění: Celková hodnota individuální rezervy, která je součtem kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného a kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného.
 • Kasko: Pojištění dopravního prostředku (motorového vozidla, lodě, letadla apod.) pro případ jeho poškození nebo zničení. V ČR se používá pojem havarijní pojištění.
 • Malus: Přirážka (malus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (nepříznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení malusu.
 • Obmyšlený: Osoba, určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. kterou je smrt pojištěného. 
 • Oceňovací den: Den, kdy jsou oceňována aktiva, k nimž je vztažen standardní program investování, a stanovena cena tohoto programu investování.
 • Oceňovací tabulky: Dokument pojistitele obsahující zásady plnění pojistitele z úrazového pojištění dle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. Oceňovací tabulky jsou k dispozici na všech obchodních místech pojistitele. Pojistitel si vyhrazuje právo oceňovací tabulky měnit nebo doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. Výši pojistného plnění určuje pojistitel podle oceňovacích tabulek platných v době vzniku úrazu.
 • Oprávněná osoba: Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
 • Počátek pojištění: Časový okamžik vzniku pojištění. Počátek pojištění je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a z hlediska práv pojišťovny na úhradu pojistného.
 • Podpojištění: Stav, kdy pojistné krytí neodpovídá pojištěnému riziku, tzn. pojistná částka je nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěného majetku. V případě pojistné události má pojistitel právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné pojistné hodnotě.
 • Pojistitel: Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.
 • Pojistka: Potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.
 • Pojistná částka: Částka určená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného plnění pojistitele u pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy.
 • Pojistná doba: Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
 • Pojistná hodnota: Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat; v majetkovém pojištění hodnota pojištěné věci, ze které se vychází při stanovení pojistné částky. Pojistnou hodnotou může být dle pojistných podmínek nová hodnota nebo časová hodnota, případně jiná přesně určená hodnota věci.
 • Pojistná sazba: Cena za jednotku pojišťovací služby. Je kalkulovaná podle pojistněmatematických a pojistnětechnických metod. Určuje se buď v absolutních hodnotách jako pojistné anebo v relativních hodnotách v procentech či promilích, přičemž pojistné se vypočítává ze stanoveného základu (např. z hodnoty pojištěné věci, z pojistné částky apod.).
 • Pojistná smlouva: Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
 • Pojistná událost (PU): Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistné: Úplata za sjednané pojištění, jejíž výše je stanovena v pojistné smlouvě.
 • Pojistné běžné: Pojistné stanovené za pojistné období.
 • Pojistné jednorázové: Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
 • Pojistné mimořádné : Pojistné, které pojistitel umožňuje pojistníkovi platit nad rámec běžného pojistného.
 • Pojistné období: Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.
 • Pojistné plnění: Finanční plnění pojistitele, které se pojistitel zavazuje v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě poskytnout, nastane-li nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě.
 • Pojistné předepsané: Předepsaná částka běžného nebo jednorázového pojistného za určené období.
 • Pojistné riziko: Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojistník: Fyzická nebo právnická , která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným
 • Pojištění: Závazkový právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy.
 • Pojištění dlouhodobé: Pojištění se sjednanou pojistnou dobu nejméně 1 rok.
 • Pojištění krátkodobé: Pojištění sjednané s pojistnou dobu kratší než je jeden rok.
 • Pojištění skupinové: Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.
 • Pojištění škodové: Pojištění, při němž poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.
 • Pojištěný: Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
 • Poškozený: Je osoba (právnická nebo fyzická), která utrpěla škodu a uplatňuje nárok na její náhradu proti pojištěnému. Poškozený není v žádném právním vztahu k pojistiteli a nemá proti pojistiteli právo na pojistné plnění, pokud zvláštní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak.
 • Povinné pojištění: Jedna ze základních forem pojištění, při které je obecně závazným právním předpisem stanovena určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Nejrozšířenějším je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. "povinné ručení").
 • Riziková skupina: Rozčlenění pojištěných osob v úrazovém pojištění do skupin zpravidla dle činností, které provádějí.
 • Rozsah pojistného krytÍ: Seznam rizik sjednaných na pojistné smlouvě a výše pojistných částek, limity pojistného plnění, spoluúčast, výluky atd., které přímo ovlivňují případnou výši pojistného plnění a které si klient zvolil u těchto rizik.
 • Součást věci: Je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž by se tím věc znehodnotila.
 • Spolupojištěná osoba: Fyzická osoba, která spolu s pojištěným trvale žije v jedné domácnosti a společně uhrazuje náklady na své potřeby.
 • Spoluúčast: Princip spočívající v tom, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě.
 • Škodná událost: Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
 • Taxace: Označení činností pojišťovny souvisejících s kontrolou rizika. Jde o soubor pracovních postupů, kterými se uskutečňuje odborná kontrola uzavřené pojistné smlouvy a konečné rozhodnutí o jejím přijetí do pojištění.
 • Účastníci pojištění: Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění osob vzniklo právo nebo povinnost.
 • Újma na zdraví: Úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen.
 • Vinkulace: Nepojmenovaný, vícestranný závazkový právní vztah plnící zajišťovací funkci a spočívající v tom, že pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění nebude pojišťovnou vyplaceno účastníkovi pojištění dle uzavřené pojistné smlouvy, ale věřiteli účastníka pojištění.
 • Výluka z pojištění: Stanovení podmínek (v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě), za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění; nejčastěji vymezená událost, pojistné nebezpečí nebo předmět, na které se určité pojištění nevztahuje. Výluky upřesňují rozsah pojistného krytí. 
 • Vznik pojištění: Soubor pracovních postupů spojených s uzavíráním pojistné smlouvy, s jejím tarifováním, taxací a sepsáním. Vznik pojištění je v užším slova smyslu i časový okamžik shodný se sjednaným dnem počátku pojištění .
 • Zajišťovna: Právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost podle ZPOJ, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.
 • Zánik pojištění: Časový okamžik skončení právního vztahu pojištění; pojištění může zaniknout na základě jednostranného (např. výpověď) nebo vícestranného (např. dohoda) právního úkonu nebo na základě jiné právní skutečnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech.
 • Živelná událost: Událost způsobená požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou.