Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Etický kodex


Náš etický kodex


Agentské obchodní klientské místo (AOKM) generálního reprezentanta Martina Cvacha

Agentské obchodní klientské místo ČSOB Pojišťovny (dále jen AOKM), generální reprezentant Martin Cvach, ve snaze o zvyšování úrovně služeb v pojišťovnictví a nastavení jasných pravidel profesního chování a obsluhy klientů ČSOB Pojišťovny, vypracoval tento Etický kodex pracovníků AOKM O.Nedbala 332/18, České Budějovice.mcvach etický kodex

Etický kodex AOKM vychází z Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, z vydaných směrnic, pokynů a nařízení ČSOB Pojišťovny a z platných právních ustanovení a norem. Vytváří etické mantinely chování a  jednání pracovníků AOKM ve vztahu ke klientům ČSOB Pojišťovny a skupiny ČSOB.

 

Zásady chování pracovníků AOKM

 • důstojně reprezentují AOKM a ČSOB Pojišťovnu
 • pracovníci AOKM se při své činnosti řídí všemi vydanými a platnými předpisy, pokyny, metodikami ČSOB pojišťovny a obecnými zákonnými normami a dodržují obchodní zvyklosti v souladu s dobrými mravy
 • obchodní jednání vedou v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování
 • nedávají přednost svým zájmům před zájmy klienta
 • kladou zvláštní důraz na následnou péči a servis klientům AOKM
 • jsou povinni svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí klientům uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace nebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb, nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy
 • nesjednávají pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry
 • zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se pojištění právnických i fyzických osob, které se dozvěděli v rámci své činnosti, mlčenlivost zachovávají i po skončení své činnosti v pojišťovně nebo pro pojišťovnu
 • vyvarují se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech
 • jsou vzory chování pro ostatní spolupracovníky a veřejnost
 • v rámci firemní strategie společnosti soustavně pečují o své vzdělávání a zvyšování svých profesních znalostí, v rámci své kvalifikace mají neustále přehled o pojistných produktech a procesech
 • uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům ČSOB Pojišťovny, zároveň však upozorní klienta na omezenou správu jeho pojistného produktu v případě, že se jedná o klienta jiné distribuční sítě
 • vždy jednají v souladu s pravidly společnosti a jejich vzájemná spolupráce je vedena odpovědností k rozvoji AOKM a ČSOB Pojišťovny
 • případné spory mezi ostatními kolegy nebo distribučními sítěmi řeší linií přímého nadřízeného

 

Schválil:  Martin Cvach - generální reprezentant                          V Č.Budějovicích dne 1.1.2014